Skolprogram 1920 - Om barns rätt förr och nu

Friluftsmuseet Hägnans nyproducerade skolprogram har fokus på 1920-talet och barns rättigheter förr och nu. Eleverna får ett smakprov på hur det kunde vara att gå i skolan för 100 år sedan och får sedan reflektera över skillnader i barns livsvillkor förr och idag. Vi pratar om vad Barnkonventionen är och vilka artiklar som inte följdes för 100 år sedan. Utifrån Barnkonventionens rättigheter som konkreta byggklossar får eleverna sedan välja vilka rättigheter som de vill ska gälla för framtidens barn.

Målgrupp
Skolår 1–3

Längd
1 tim 30 min

Plats
I Peri-Hanschagården på Friluftsmuseet Hägnan

Mål

  • Att eleverna genom en intresseväckande kontext får inblickar i barns livsvillkor kring år 1920 och sedan reflekterar över utvecklingen av barns livsvillkor för 100 år sedan och fram till idag.
  • Att eleverna genom samtal och gruppövningar bekantar sig med Barnkonventionen.
  • Att eleverna utifrån en historisk tillbakablick tar avstamp i samtiden och därifrån utformar rättigheter för framtidens barn. I och med detta tränas flera olika förmågor som behövs i ett demokratiskt samhälle.

Kopplingar till Lgr 22
Programmet svarar upp mot flera mål i den aktuella läroplanen, exempelvis:
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.”
”Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3: Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).”

Skolprogrammet erbjuds veckorna 16 och 17 under våren 2023. Fler tillfällen kommer att erbjudas under höstterminen 2023.

Bokas genom museipedagog Ida Renlund: ida.renlund@lulea.se

Kostnad:
500 kr för skolor inom Luleå kommun
800 kr för skolor utanför Luleå kommun


Barns vid äldre skolbänk
Barns som bygger med träklossar
  • Länk kopierad!